Våre hovedløfter

En by med mindre forskjeller

Vi vil bygge sterkere fellesskap i Trondheim med gode nærmiljø og små forskjeller - en by der alle inkluderes uavhengig av størrelsen på lommeboka

Arbeid

Arbeid til alle er jobb nr. 1. Alle skal ha en trygg jobb å gå til. Kunnskaps- og gründerbyen Trondheim skal ha et spennende og mangfoldig arbeidsliv hvor det er lett å etablere og utvikle arbeidsplasser. En samlet universitetscampus vil videreutvikle teknologihovedstaden Trondheim. Arbeiderpartiet vil sørge for flere faste, hele stillinger og ryddige arbeidsforhold. Vi vil bidra til at alle får lærlingplass gjennom kommunens drift og ved å stille krav til leverandører.

En anleggsarbeider står sidevendt mot kamera, i bakgrunnen ser vi heisekraner og hus. Foto: Øivind Haug

Eldre

Eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Trondheim skal være en aldersvennlig by. For mer tid og bedre omsorg skal vi sørge for 300 nye ansatte i helse og velferd. Sammen med frivilligheten skal vi styrke sosiale fellesskap gjennom arbeidet med Livsglede for eldre og flere kulturelle aktiviteter. Vi vil satse spesielt på matglede og spisevenner. Eldre skal få den hjelpen de trenger for å føle tryggheten i sin egen bolig eller på sykehjem. Arbeiderpartiet skal bygge minst 100 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og vi skal bygge et nytt senter for avlastning og opptrening slik at flere hjemmeboende får bedre oppfølging.

m

Vi vil sette skole og eldreomsorg fremfor Høyre og FrPs skattekutt. Valget er ditt 9. september.

Oppvekst

Kunnskap utvikles best i fellesskap. Elevene i Trondheim skal ha trygge skolemiljø. Vi vil ansette flere lærere og gi mer kunnskap til elevene gjennom variert og praktisk opplæring. Vårt mål er en skolehverdag med bedre tid til mat, fysisk aktivitet og lekser. Vi vil ha gratis SFO, der vi starter med seksåringene i de bydelene som har lavest deltagelse. Vi vil sørge for at skolehelsetjenesten på ungdoms- og videregående skoler er tilgjengelig hver eneste dag.

m

Kultur og idrett

Arbeiderpartiet skal sikre at alle barn og unge i Trondheim får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Det får vi til i samarbeid med kulturlivet og idretten, gjennom utlån av utstyr, gratis bruk av kommunale anlegg og med økt tilskudd til lag og organisasjoner. Vi skal i samarbeid med idretten bygge minst seks nye fleridrettshaller, en ny ishall, åtte nye kunstgressbaner og gi tilskudd til rehabilitering av gamle baner. Kulturskoletilbudet skal bygges ut videre i bydelene med flere plasser og med mål om at ingen skal stå i kø. Vi vil at flere kunstnere og kulturarbeidere får et arbeid å leve av, og at Trondheims tiltrekningskraft som kulturby styrkes.

Oversiktsbilde av strykeinstrumentalistene i et orkester. Foto: Øivind Haug

Miljø

En ren byluft og en by det er godt å leve i er viktig for alle i Trondheim. Klima er vår tids største utfordring og derfor skal vi kutte klimautslippene med 80% innen 2030. Det får vi til med en miljøvennlig kollektivtrafikk, bygging av 8000 meter nye sykkelveier og en grønn og mangfoldig byutvikling. Sammen med kunnskapsmiljøene skal vi bidra til energismarte bygg og anlegg. Vi skal ta vare på artsmangfold og naturverdier samtidig som vi legger til rette for bedre friluftsliv i de bynære markaområdene. Vi vil fjerne unødvendig plastbruk i Trondheim kommune, og sørge for å redusere forsøpling i naturen.

Rolige bølger og sjøbrus. Foto: Øivind Haug

Byutvikling

Trondheim Arbeiderparti vil utvikle byen slik at det i fremtiden blir minst mulig press på å bygge ned dyrka mark med nye boliger, samtidig som de nye boligene plasseres på en slik måte at de ikke bidrar til en økning i biltrafikken. Det innebærer at det store volumet av nye boliger i Trondheim i fremtiden må komme i sentrumsnære områder og i tilknytning til gode kollektivknutepunkt. Barn og unges perspektiv må ivaretas når det gjelder boligutforming og uteareal.

domen