Våre hovedløfter

En by med mindre forskjeller

Vi vil bygge sterkere fellesskap i Trondheim med gode nærmiljø og små forskjeller - en by der alle inkluderes uavhengig av størrelsen på lommeboka

Flere ansatte og 100 nye sykehjemsplasser

Vi skal bygge 100 nye sykehjemsplasser og øke antall avlastningsplasser og plasser til korttidsopphold med 50%. 

Eldres trygghet er vår viktigste jobb. Da må vi bygge nok sykehjemsplasser. Vi vil ansette flere og øke andelen faste stillinger. Vi vil øke tilbudet om avlastning og korttidsopphold for eldre som bor hjemme med 50 prosent. Alle eldre i Trondheim skal oppleve trygghet for å få nødvendig hjelp ved behov, og ha gode kultur- og aktivitetstilbud. 

helse omsorg

En mer praktisk skole hvor alle elever kan lykkes

Vi vil bruke 1 million kroner på hver skole til verktøy og utstyr og skape en mer praktisk skole. Vi vil gi lærerne tillit og handlingsrom til å gjøre jobben sin. Vi skal sørge for at alle elever får hjelp tidlig i skoleløpet når de trenger det. Vi vil forsterke innsatsen mot mobbing. Alle elever skal være trygge i våre skoler. Vi vil styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge. Vi skal øke investeringene i skolebygg, for å sikre gode arbeidsforhold for skolens ansatte og elever.  

Barnehage skole

Halvere prisen på busskort

Billigere kollektivtransport gjør at mange sparer tusenvis av kroner, det bedrer fremkommeligheten og bidrar i kampen mot klimaendringene. Derfor vil vi halvere prisen på periodekort for buss i Trondheim. Det skal være rimelig og raskt å komme seg frem i Trondheim.

emil

Alle barn og unge skal ha råd til idrett og kultur

I kommende periode vil vi bruke 50 millioner ekstra på idrett og kultur for barn og unge under 18 år slik at ikke økonomien stenger barn og unge ute. Vi vil redusere prisene og utstyrspresset slik at alle kan delta. Vi vil sørge for gode anlegg for idretten og bygge ny fotballhall, ny svømmehall og utvide kapasitet for is-idretten.

Vi skal bedre tilgangen til egnede øvingslokaler for kulturaktiviteter. 

Oversiktsbilde av strykeinstrumentalistene i et orkester. Foto: Øivind Haug

Skape for å dele

Trondheim skal fortsatt være en næringsvennlig by. Vi skal tiltrekke oss folkene bedriftene trenger og ha nok arealer til boliger og næringsliv. Det skal være et tett samspill mellom NTNU, SINTEF, bedriftene og kommunen. Vi vil jobbe for at flere av de nye ideene og virksomhetene som kommer fra kunnskapsmiljøene blir i byen vår.

Vi skal bruke kommunens innkjøpsmakt til å utvikle lokale arbeidsplasser, ny teknologi og miljøvennlige løsninger, og bidra til et seriøst arbeidsliv. Kommunen skal være en god arbeidsgiver. Vi skal samarbeide tett med fagbevegelse og arbeidsgivere for et godt arbeidsliv og seriøse forhold. Det tjener alle på! 

domen

Vi får til mer sammen enn hver for oss!

Valget er ditt 11. september.