m

Trondheimsbudsjettet 2021

2020 har vært et spesielt år. Samtlige tjenesteområder i kommunen er i større eller mindre grad berørt av koronapandemien og situasjonen preger hele samfunnet. De rødgrønne partiene ønsker å innlede årets budsjett med å rette en stor takk til alle våre medarbeidere i kommunen, og til alle frivillige i ulike organisasjoner, som har bidratt til å gjøre den situasjonen vi står i håndterlig. Frontsoldatene i kampen mot smittespredning av koronaviruset, som har jobbet med kommunikasjon ut til befolkninga, omdisponering av personell, testing og smittesporing, fortjener en helt egen takk. Uten alle disse kunne situasjonen sett mye verre ut for oss alle. Som samfunn og individer påvirkes vi alle av konsekvensene av pandemien i form av økt arbeidsledighet, bekymring for framtida, økt ensomhet, begrensninger på reising og kontakt med nettverk og familie. Vi ser alle frem til 

Det har vært god kontroll i Trondheim. Ingen kan vite helt sikkert hva dette skyldes, kanskje skyldes noe flaks, men vi tror mye skyldes at alle i byen sammen har deltatt i denne spesielle dugnaden. Det er blitt vist smidighet og samarbeidsvilje når det kommer til de stadige endringene og begrensningene som pandemien har ført med seg.

Vi vet fortsatt ikke hvordan ettervirkningene av pandemien vil utarte seg. Flere bransjer er rammet hardt og vi har en stor arbeidsledighet innenfor enkelte næringer. De som er ekstra bekymringsfullt, er at det rammer de unge arbeidstakerne. Vi har en nedkjøling i økonomien som er langt høyere en det vi hadde i forbindelse med finanskrisen og ettervirkningene av pandemien vil vedvare i flere år. Utviklingen av arbeidsledigheten må følges tett fremover.

Budsjettet vi legger frem er også preget av konsekvenser av koronapandemien. Som styringspartier har vi satt nye satsinger på vent for å fokusere på kommunens kjerneoppgaver og en økning av grunnbemanning innen helse og oppvekst. God økonomistyring gjennom flere år gir oss nå et handlingsrom i krisetid; vi bruker av oppsparte midler og utsetter de øvrige avdragene samtidig som vi reduserer kommunens låneopptak i perioden.

For de rødgrønne partiene er det likevel viktig å holde fast på noen satsinger. Pandemien har også bidratt til en ytterligere bevisstgjøring når det kommer til at vi må koordinere innsatsen for utsatte grupper i samfunnet bedre.  Vi vil fortsette med å styrke den tverrfaglige og tverretatlige innsatsen rundt barna våre der enhetene innen oppvekst og kultur virker sammen, og legger inn en videre opptrapping av eldreplanen og barnevern i tillegg til en styrking av innsatsen for ungdommer. 

Trondheim kommune har blitt større dette året gjennom sammenslåingen av Trondheim og  Klæbu. Vi vil takke alle ansatte i organisasjonen som har bidratt til at dette har blitt vellykket. Trondheim fortsetter å vokse og det er mye positiv utvikling på gang. Foran oss ligger en stor campusutvikling ved NTNU, bygging og oppstart Ocean Spacesenter, og vi er i gang med planlegging av store transformasjonsområder som Nyhavna og Sluppen. Det vil framover være viktig at vi sikrer nok areal til boliger og næringsutvikling, har en velfungerende offentlig infrastruktur, og samtidig tar vare på natur og grøntområder i en stadig voksende by.

I fjor høst erklærte bystyret klimakrise. De rødgrønne har styrket innsatsen og gitt administrasjonen en tydelig bestilling på at de vedtatte klimamålene skal nås og vi har stilt flere ressurser til disposisjon. 2021 er det første året hvor kommunen leverer et eget klimabudsjett, som legger grunnlag for bedre og mer målrettet styring.

De rødgrønne ønsker at Trondheim fortsatt skal være en solidarisk by. Kommunedirektøren har tatt høyde for å ta imot de flyktninger IMDI i oktober har bedt kommunen om å ta imot. Trondheim er klar til å ta imot vår andel av et økt bosettingsbehov og med det bli med på dugnaden for å bidra til noe bedre situasjon blant annet i Hellas.

De rødgrønne partiene mener det er en vesentlig del av et vellykket trepartssamarbeid at omorganiseringer og endringer i tjenestene har gode medvirkningsprosesser. Det skal gjennomføres formelle drøftinger før beslutninger tas. I budsjettforslaget fra kommunedirektøren foreslås det endringer av tjenester og kutt i midler uten at slike prosesser har blitt gjennomført. De rødgrønne partiene mener dette er beklagelig og ber kommunedirektøren sikre reell medvirkning på endringer i tjenesteområdene ved neste budsjettforslag.

Flere varme hender

Flere varme hender i eldreomsorgen

Skoleløft

Et tydelig skoleløft

Barnehage

Norges beste barnehage!

Eldre

En god og verdig eldreomsorg!