Studentbyen Trondheim

Trondheim er en stolt studentby med nærmere 40.000 studenter som setter sitt preg på byen vår. Studentene fargelegger Trondheim med kunnskap og innovasjon, frivillighet og engasjement. Arbeiderpartiet har som ambisjon at Trondheim skal være Nordens beste studentby og denne ambisjonen forplikter oss til å drive en aktiv studentpolitikk.

Studenthelse

En god fysisk og psykisk helse er en viktig forutsetning for en god studietid. Den nylig offentliggjorde rapporten om studentenes opplevde livssituasjon er alarmerende lesning og vil kreve økt innsats både på statlig og kommunalt nivå. Arbeiderpartiet vil spesifikt styrke helsetilbudet  for Trondheims studenter. Mange studenter som flytter til Trondheim har fastlege i kommunen de vokste opp i fordi de ikke får  fastlege i Trondheim på grunn av lange ventelister. Studentøkonomien er trang og åpner ikke opp for muligheten til å benytte seg av private alternativ til fastlegeordningen, noe som gjør det utfordrende for studenter å oppsøke helsehjelp. Arbeiderpartiet vil styrke de kommunale legekontorene så flere studenter får tilgang til den helsehjelpen de trenger. Arbeiderpartiet vil arbeide   for å styrke Samskipnadens refusjonsordninger for helseutgifter.

Psykisk helsehjelp i Trondheim kommune skal være åpent for alle innbyggere i byen. Derfor vil Arbeiderpartiet øke kapasiteten på psykisk helsehjelp i Trondheim kommune, i tillegg til å styrke Samskipnadens psykiske helsetilbud som et supplement til de kommunale tjenestene for studenter med psykiske plager. Alt for mange studenter opplever ensomhet. Arbeiderpartiet vil styrke sosiale lavterskeltilbud som når bredt for å skape inkluderende studentmiljø.

Studentidrett

En viktig del av en god fysisk og psykisk helse er trening og aktivitet. Arbeiderpartiet vil legge til rette for videreutvikling  av studentidretten  i Trondheim. Det vil vi gjøre gjennom å sikre arealer til studentidretten, både inne og ute, særlig i forbindelse med campussammenslåingen. Arbeiderpartiet vil videre arbeide for  for studentpriser på kommunale idrettsanlegg, og sørge for at studentidretten får like vilkår som barne- og ungdomsidretten i Trondheim. NTNUI sikrer bredt idrettstilbud for studenter, og Arbeiderpartiet vil støtte NTNUIs anleggsprosjekter og inkludere studenter og studentidretten i kommunal planlegging av idretts- og aktivitetstilbudet. Vi ønsker å ivareta og forsterke lavterskeltilbud blant studenter slik at studenter kan ha tilbud om lavterskelaktiviteter ved campusene de studerer.

Studentboliger

Arbeiderpartiet vil sørge for at studentene i Trondheim har gode boligtilbud. Mangel på bosted skal ikke begrense utdanning. Studentskipnadens studentboliger skal være rimelige tilbud for studenter, som en grunnstein i byens studentvelferd. Arbeiderpartiet ønsker å styrke Studentskipnadens boligtilbud for å sikre en anstendig boligpolitikk for studentene i Trondheim.

Arbeiderpartiet mener det er viktig at leieprisene på studentboliger i regi av Studentsamskinaden er på et nivå som sikrer rimelige botilbud til studenter. Dette vil samtidig ha en positiv påvirkning på leiemarkedet generelt, ettersom presset på det private utleiemarkedet blir mindre når studentene får et tilpasset tilbud. Arbeiderpartiet ønsker å styrke arbeidet med vedlikehold av eldre studentboliger, samtidig som vi vil sikre utbygging av nye studentboliger i samarbeid med Studentskipnaden. Dette ved å regulere tomter til studentboliger, redusere saksbehandlingstiden ved bygging av studentboliger, og jobbe for at Studentskipnaden får forkjøpsrett på eiendom til utvikling av studentboliger..

Campus

Arbeiderpartiet ønsker at Trondheim skal være en aktiv by med en levende, sentralt beliggende universitetscampus. Nøkkelen til en levende campus er å styrke velferdsfunksjoner som studentboliger, idrettsanlegg og barnehager i nærheten. I arbeidet med campussammenslåing er det nødvendig å utvide botilbudene i området rundt campus. Arbeiderpartiet vil prioritere arealer til nye studentboliger i campusområdet og sikre sentrale studentboligstrøk. Arbeiderpartiet vil også jobbe for god dekning av barnehageplasser i studentboligstrøkene og sikre arealer til studentidretten i nærheten.

Arbeiderpartiet vil fortsette dialogen med statlige myndigheter for å få et bærekraftig campus på plass.

Kollektivtransport

Arbeiderpartiet vil senke prisene på studentbilletter på kollektivtransport i Trondheim. Kollektivtilbudet skal legge til rette for trygg ferdsel. Arbeiderpartiet vil utvide nattbusstilbudet og innføre studentpris på nattbussbillettene. Rutetilbudene i kollektivtransporten bør speile innbyggerne i Trondheims behov. Arbeiderpartiet vil styrke rutetilbudene til populære studentområder og campus i Trondheim og sikre flere avganger  i eksamensperioder og andre viktige tider.

Studentersamfundet

Samfundet er den viktigste sosiale møteplassen for studenter i Trondheim slik det har vært siden det ble bygd i 1929. Studenter har helt siden 60-tallet ønsket å utvide Samfundet for å få plass til byens stadig voksende studentmasse. Nå skal Samfundet endelig bygges ut. Samfundet har en ledende rolle i studentfrivilligheten som Arbeiderpartiet ønsker å løfte fram og styrke. Arbeiderpartiet støtter Samfundets nybygg som et av de viktigste tiltakene for å sørge for at Trondheim ikke bare blir Norges, men også Nordens beste studieby.