Sosial utjevning

Et inkluderende arbeidsliv

Trondheim Arbeiderparti ønsker et trygt og inkluderende arbeidsliv med rom for alle. Vi ønsker et arbeidsliv som tar vare på unge arbeidstakere og som unngår at unge blir varig arbeidsledige. Alt for mange står helt eller delvis på utsiden av arbeidslivet i dag. Det er en av de viktigste oppgavene vi må løse, både for den enkelte som har behov for å forsørge seg selv, men også for samfunnet i sin helhet.

Arbeiderpartiet ønsker en større innsats rettet mot unge utenfor arbeidslivet gjennom arbeidstrening og arbeidserfaring. Det er viktig at alle har en meningsfull hverdag, derfor skal vi arbeide for flere lære- og praksisplasser for unge med nedsatt funksjonsevne. Samtidig må vi sørge for flere tilrettelagte arbeidsplasser i det ordinære arbeidslivet, i samarbeid med NAV og andre aktører. Arbeiderpartiet vil arbeide for at mennesker som står utenfor arbeidslivet mottar stønader som gir økte sjanser for å kunne lykkes i arbeidslivet. Gjennom å vedta levelige satser for ytelsene, vil flere få overskudd til å søke arbeid fremfor å søke nødhjelp.

Vi er alle på et tidspunkt i livet i kontakt med NAV, enten ved arbeidsledighet, ved sykdom eller når vi skal lande mykt som pensjonist etter et langt arbeidsliv. NAV må ha gode rammevilkår for å kunne ivareta viktige kommunale oppgaver for innbyggerne i Trondheim kommune. NAV har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge utenforskap og marginalisering, og å jobbe for inkludering inn i arbeidslivet. NAV skal også være en trygg arbeidsplass for de ansatte.

Sosial boligpolitikk

For Arbeiderpartiet er en rett til bolig en fundamental rettighet i vårt velferdssystem. Arbeiderpartiet skal alltid stå i kampen for vanlige arbeidsfolk sin rett til å eie sitt eget hjem. Rimelig utleie gir flere muligheten til å spare opp midler til å kunne kjøpe sin egen bolig. Vi ønsker å benytte blant annet boligstiftelsene og andre non profit aktører i Trondheim til å bygge ut tilbud med rimelig utleieboliger og leie før eie-ordninger. Dette kan skje gjennom salg eller videreutleie av kommunens boligmasse eller eventuelt ved salg av tomter, muligheten for lånegaranti og at kommunen kan yte bistand til prosjektering, planlegging og utvikling. 

Kommunal bolig skal fortsatt være forbeholdt de med størst behov for bolig. Målet med å bygge ut en tredje sektor handler om å redusere utgiftene, og skape bedre overganger i boligmarkedet for de som er mest vanskeligstilt. Kommunen må satse mer på et variert tilbud for mennesker med utfordringer med rus og psykisk helse gjennom å styrke det boligsosiale teamet, utvide startlånsordningen og gi flere langtidskontrakter. Vi må bygge flere mindre boligkomplekser med heldøgns bemanning og helseoppfølging, samtidig må man se på kostnadsstrukturen og vurdere å endre prinsippet om kostnadsdekkende husleie.