trondheim

Alt om årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti

For gjester, deltakere og andre interesserte

Hjertelig velkommen til Årsmøte på Quality Hotel Prinsen

Program

Fredag:

16.00 - 16:30 Registrering

16:30 - Åpning og konstituering 

17:30 - Den politiske situasjonen, v/Partisekretær Kjersti Stenseng

18:30 - Debatt

21:30 - Behandling av innkomne forslag

22.00 - Møteslutt

Lørdag:

09.00 - Ny registrering dag 2

09.30 - Årsberetning 2023, regnskap 2023, budsjett 2023

10.45 - Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisatoriske saker

11.30 - Lunsj

12.00 - 20 år med Rita Ottervik13.00 - Innstilling fra redaksjonskomiteen for politiske saker

13:45 - Valg

14:30 - Avslutning

Forslag til dagsorden

1. Åpning og konstituering

2. Forretningsorden

3. Dagsorden

4. Valg av funksjonærer og komiteer

5. Den politiske situasjonen

6. Innkomne forslag

7. Regnskap og budsjett

8. Beretning

9. Forslag fra redaksjonskomiteene

10. Valg

11. Avslutning

Forslag til forretningsorden

 • Forhandlingene føres for åpne dører.
 • Det velges to dirigenter som leder møtet.
 • Ønsker fungerende dirigent å delta i debatten, skal dirigentplassen overlates til den andre dirigenten.
 • Dirigenten har rett til å stille forslag om strek og begrensning av taletid.
 • Forslag skal fremlegges elektronisk til dirigenten og være merket med forslagstillerens delegatnr., navn og partilag.
 • Forslag som ikke er innsendt i hht. årsmøtefrister oversendes det nye styret til videre behandling, med mindre det er særlig dagsaktuelt eller endrings/tilleggsforslag til eksisterende saker.
 • Etter at strek er satt, kan ingen nye forslag fremsettes.
 • Det velges to sekretærer til å føre møtebok.
 • I møteboka skrives hvilke saker som behandles, forslag som framsettes, vedtak som blir fattet og hvem som har hatt ordet.
 • Møtebok godkjennes av styret.
 • Representantene har rett til å ta ordet to ganger i samme sak med henholdsvis 3 og 1 minutters taletid. Dirigentene kan foreslå endret taletid om nødvendig.
 • Representantene får ordet til forretningsorden en gang med 1 minutts taletid.
 • Skriftlig avstemning ved personvalg foretas når minst 10 representanter forlanger det.