Oppvekst og utdanning

Barnehage

Barnehagen skal være et godt sted å være og gi alle barn et godt pedagogisk tilbud. Barnet skal oppleve omsorg, mestring og utfoldelse. Barndommens egenverdi skal vektlegges og fri lek må anerkjennes som en viktig del av et barns hverdag. Barnehager skal være en mestrings- og læringsarena der hvert enkelt barn, uavhengig av funksjonsnivå, skal møtes med sine unike ferdigheter og behov.

Arbeiderpartiet ønsker at forebygging gjennom barnehage skal være et sentralt prinsipp, slik at tilstrekkelige ressurser  settes inn tidligst mulig. Da må vi ta på alvor at de ansatte i barnehagene opplever avstand mellom de krav, oppgaver og forventninger som stilles og ressursene de har til rådighet. Arbeiderpartiet vil sikre nok ressurser til ansatte gjennom hele dagen, slik at vi sammen kan skape en enda bedre barnehage for både store og små.

Arbeiderpartiet har som mål at alle ettåringer skal få barnehageplass den måneden de fyller ett år, forutsatt økt statlig bidrag. Kontantstøtten må fjernes og midlene tilføres barnehagesektoren. Vi vil arbeide videre for et regelverk som sikrer at fellesskapets midler ikke går til privat utbytte.

Skole og SFO

Skolens fremste mål er å legge grunnlaget for at elevene gjennom læring og fellesskap opplever å mestre livet. Det forplikter oss til å gi alle elever et likeverdig opplæringstilbud og trygt skolemiljø, uavhengig av skole eller bydel.

Elever skal oppleve trygghet og få utfolde sin kreativitet og skaperevne, slik at de kan utvikle seg til å mestre ulike utfordringer. På den måten kan alle barn gå voksenlivet i møte med selvtillit og framtidstro. Arbeiderpartiet vil arbeide for at skolen til enhver tid har de virkemidler som forutsettes for å oppfylle disse målene.

SFO skal legge til rette for lek, kultur og meningsfulle fritidsaktiviteter. SFO beriker barns spontane lek og skal være et sted der barna opplever omsorg, trygghet, respekt og et inkluderende lekemiljø. Arbeiderpartiets mål er at ansatte i skole og SFO har hele og faste stillinger.

Tilpasset opplæring

Arbeiderpartiet skal sikre bedre tilpasset opplæring i et inkluderende fellesskap og et godt spesialpedagogisk tilbud. Trondheimsskolen skal ta i bruk ulike vurderingsformer, læringsressurser og læringsarenaer. Elevenes rett til spesialpedagogisk undervisning skal sikres.

Fellesskolen trenger godt kvalifiserte lærere, fagarbeidere og andre ansatte som har tid til hver enkelt elev. Arbeiderpartiet har som mål å styrke laget rundt eleven, gjennom å rekruttere og beholde ansatte med variert kompetanse og erfaring. På den måten sikrer vi at skolene våre kan opprettholde høy kvalitet.

En mer praktisk rettet skolehverdag fremmer motivasjon og læring for alle. Arbeiderpartiet ønsker en større vektlegging av praktisk-estetiske fag, fysisk aktivitet, flere praksisuker i årsplanene, mer samarbeid med kulturinstitusjoner og alternative læringsarenaer. Ny læreplan krever at vi øker investeringer i skolebøker og digitale læremidler. For å ruste elevene til videregående opplæring må vi styrke rådgivningstjenestens kompetanse om arbeidslivet. 

Skolemiljø og psykisk helse

Alle elever skal ha en trygg skolehverdag med trygge skoleveier og inkluderende klassemiljø. Trondheimsskolen skal ha nulltoleranse mot mobbing og dette arbeidet må ytterligere intensiveres. Godt psykososialt miljø i skole og SFO bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse. Arbeidet med positive læringsmiljø er en av skolens viktigste oppgaver.

God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for et godt liv. Vi skal sikre at elevenes helsetilbud har høy kvalitet og gjøres tilgjengelig for alle. Arbeiderpartiet vil ha en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste med kompetente helsesykepleiere, sosialfaglig personale og psykologer. Det må etableres rutiner som sikrer samarbeid i skolehverdagen om psykisk helse, kosthold og ernæring i nært samarbeid med hjemmet. Skolens ansatte må gis økt kompetanse når det gjelder det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Arbeiderpartiet har stor tro på at sunne og gode fellesmåltid bidrar til å gi elever økt konsentrasjon og utjevne sosiale forskjeller i klasserommene.

Barnevern

Barnevernet skal være sikkerhetsnettet når barn og familier av ulike årsaker har behov for hjelp og støtte. Arbeiderpartiet vil at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få hjelp og omsorg til riktig tid. Dette vil vi få til gjennom en egen bemanningsnorm for barnevernet. Barnevernet skal ha mange nok og kompetente ansatte, samt nødvendige ressurser som sikrer at alle barn og unge vokser opp under trygge oppvekstvilkår.

Voksenopplæring

Trondheim voksenopplæring er en viktig institusjon for inkludering av innvandrere. Målet er at alle innvandrere får en best og raskest mulig samfunnsdeltakelse. Stabile rammer og god bemanning er avgjørende for å få dette til. Med en mer urolig verden vil Norge og Trondheim måtte stille enda mer solidarisk opp for mennesker på flukt. Arbeiderpartiet vil videreutvikle og styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, NAV og videregående skoler for en mer praktisk og yrkesrettet språkopplæring. Vi vil i samarbeid med næringslivet og kommunens tjenester utvikle flere praksisplasser og gjøre opplæringen mest mulig relevant i forhold til enkeltes og samfunnets behov, slik at flere kan få fast jobb etter endt opplæring.