Miljø og klima

Miljø- og klimakrisa er vår tids største utfordring og FNs klimapanel har slått fast at utslippskurven er nødt til å snu senest i 2024. Trondheim Arbeiderparti har store ambisjoner for miljø- og klimapolitikken og vil føre en politikk som får ned utslipp og som får med seg befolkningen. Derfor må naturvern og utslippskutt være en klar forutsetning for all politikkutvikling. I Trondheim har vi erklært klimakrise og Arbeiderpartiet vil følge opp ambisjonen om 80% kutt innen 2030. Vi ønsker å legge til rette for at folk i Trondheim skal leve gode liv hvor det lønner seg å ta klimavennlige valg.

Miljøpakken

Miljøpakkens tiltak må gjøre det enkelt å leve en miljøvennlig hverdag. Vi vil fortsette å stille strenge miljøkrav for å oppfylle nullvekstmålet og ambisjonene i byvekstavtalen. Vi vil bruke handlingsrommet innenfor Miljøpakken til å utvikle infrastruktur for fremtiden fortsette satsingene for å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt. Dette innebærer at vi eksempelvis må ha rask og rimelig buss med flere avganger. Vi er avhengige av å oppnå målene vi har satt oss i Miljøpakken, og Arbeiderpartiet vil være en pådriver for å styrke samarbeidet mellom kommune, fylkeskommune og stat.

Grønn boligbygging

Trondheim trenger flere nye boliger og utbyggingen må skje på en måte som ivaretar klima, miljø og natur. Dyrket mark er en viktig ressurs, og bør i så stor grad som mulig skjermes ved nye utbygginger. I tillegg til hvor det bygges, må vi ta hensyn til hvordan det bygges. Vi ønsker større satsing på klimanøytrale bygg- og anleggsplasser, solcelletak og grønne tak. Arbeiderpartiet vil også legge til rette for at flere kan ta i bruk solcelleteknologi, jordvarme og andre fossilfrie energikilder i langt større grad enn i dag. Vi må også sørge for gode ordninger for gjenbruk av materiale og ha større fokus på restaurering av gamle bygg.

Gjenbruk og resirkulering

Avfall fra husholdninger og næringsliv er en ressurs som skal utnyttes bedre. Når det nye sorteringsanlegget på Heggstadmoen kommer på plass har vi bedre systemer for å sortere avfall som sikrer større grad av gjenvinning. Det vil kunne bidra til å skape nye, grønne arbeidsplasser for fremtiden.

Sykkelbyen Trondheim

Trondheim skal fortsette å være en av landets fremste sykkelbyer. Vi må sørge for at flere både kan gå og sykle til jobb og fritidsaktiviteter. Arbeiderpartiet vil ha en storsatsing på sykkel gjennom flere og trygge sykkelveier, flere sykkelparkeringer og brøyting på vinterstid slik at det er mulig å sykle gjennom hele året.