Kultur

Et fritt, sterkt og mangfoldig kulturliv er en av byggesteinene i  et levende demokrati. Kunst og kultur påvirker hvordan vi  forstår verden rundt oss, og bidrar til bedre folkehelse og økt livskvalitet. Trondheim har et rikt og spennende kulturliv, bygd opp gjennom mange års innsats fra profesjonelle kunstnere, frivillige aktører og offentlig og private bidragsytere. Arbeiderpartiets kulturpolitikk skal sørge for å  gi alle like muligheter til kulturopplevelser og deltakelse, uavhengig av bosted og økonomi. Trondheim skal også være en foregangskommune innen seniorkultur, hvor vi vil videreutvikle Den kulturelle spaserstokken og få mer av kulturen ut i bydelen, på sykehjem og andre treffsteder for seniorer.

Vi er en by med stor internasjonal befolkning, med et mangfold av språk og kulturer. Arbeiderpartiet ønsker å styrke arbeidet med å ivareta den kulturelle kapitalen som denne delen av befolkningen representerer og gjennom å være samenes historiske hovedstad, Tråante

Barn- og ungdomskultur

Trondheim har ambisjon om å være Nordens beste kulturby for barn og unge. Vi skal videreutvikle barn- og ungdomskulturen innenfor kor, korps, band, dans- og teatergrupper samt nyere uttrykk innen spill og media. I tett samarbeid med relevante kulturorganisasjoner skal vi finne gode løsninger på behovet for egnede og rimelige øvingslokaler. Vi ønsker å fortsette økningen av potten til utstyrsfond til korps slik at flere barn og unge kan delta.

Arbeiderpartiet ønsker at alle ungdommer skal ha kort vei til en fritidsklubb gjennom å etablere fritidsklubb i alle bydeler med økt personaltetthet som har kompetanse på barn- og ungdomsarbeid.

Trondheim har landets største offentlige kulturskole. Vi vil fortsette å øke antallet friplasser i kulturskolen, få ned ventetiden og å styrke tilbudet ute i bydelene etter modell fra satsingen på Kolstad/Saupstad. Arbeiderpartiet ønsker også å se på muligheten for å integrere kulturskolen   i skolen  for å gi elevene en mer helhetlig og variert skolehverdag.

Kulturinstitusjonene

Trondheim har en rekke kunst- og kulturinstitusjoner som beriker oss som kulturby. Dette gjelder lokale, regionale og statlige institusjoner som teater, orkester, museer, konsertscener, festivaler og bibliotek, innenfor et bredt spekter av uttrykk. Arbeiderpartiet vil i større grad legge til rette for at disse institusjonene kan ta plass i bybildet og skape opplevelser for skoleelever, eldre og den øvrige befolkningen. Vi vil se på muligheten for å kunne formalisere flere samarbeid mellom kulturinstitusjoner og kommunens tjenester.  Arbeiderpartiet skal fortsette sin innsats for at disse aktørene kan utvikle sin virksomhet og kreativitet videre.

Arbeiderpartiet vil fortsette dialogen med statlige myndigheter for å få større andel av statlige kulturmidler til Trondheim og regionen, slik det er formulert i Hurdalsplattformen.

Kulturnæring

De profesjonelle kunstnerne bidrar ikke bare til opplevelser, men også til økonomisk verdiskaping gjennom sine enkeltforetak og større selskap. Dette gjelder særlig innenfor film- og medieproduksjon, festivaler og arrangementer som gjennom året gjør Trondheim til et attraktivt reise- og opplevelsesmål. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at flere, nye kreative næringer får muligheten til å etablere seg med gode vilkår i Trondheim. Vi må se på muligheten for å utvikle støtteordninger for kulturnæringer som er i etableringsfasen og innrette støtteordninger mot kulturaktører som har størst behov for hjelp fra fellesskapet.

I for mange år har kulturarbeidere måtte ta til takke med for dårlig arbeidsvilkår. Arbeiderpartiet vil at Trondheim skal være en kulturby hvor profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere vil flytte til, gjennom en politikk som gir bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Pilegrimsbyen

Trondheim er en historisk pilegrimsby og Nidarosdomen er Norges Nasjonalhelligdom. Arbeiderpartiet vil fortsette pilegrimssatsingen i Trondheim og Trøndelag for å ivareta vår historiske og kulturelle arv, som vil spille en viktig rolle i den nasjonale tusenårsmarkeringen i 2030.