Kommunen som arbeidsgiver

Vi blir 30 000 nye innbyggere i Trondheim de neste 10 årene. Dette vil øke behovet for ansatte som leverer gode tjenester til befolkningen. Langt flere må jobbe heltid og kommunen må være en attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere nye ansatte. Trygghet, tett samarbeid med fagevegelsen og muligheter til å videreutvikle sin kompetanse vil være viktig som en attraktiv arbeidsgiver.

Den norske arbeidslivsmodellen ligger til grunn. Arbeiderpartiet skal styrke bemanningen i kommunen og vil fortsette å prioritere hele, faste stillinger. Det vil bidra til å heve kvaliteten på tjenestene og gi den enkelte arbeidstaker sikkerhet i hverdagen, samt at vi ønsker å redusere kommunens bruk av bemanningsbyrå. Arbeiderpartiet ønsker å videreføre ambisjonene i tillitsreformen, og styrke partssamarbeidet på alle nivåer i kommunen. Kommunen skal fortsette arbeidet med å bygge opp under et organisert og seriøst arbeidsliv (Trondheimsmodellen) og vil innføre krav om tariffavtale i alle ledd når eksterne aktører gjør arbeid for kommunen.

Trondheim skal være en heltidskommune hvor vi skal tilby hele, faste stillinger. Vi vet at fremtidens behov for arbeidskraft ikke tillater stor andel av deltid i kommunen. Heltid er bra for den enkelte arbeidstaker, samt at det gir et godt og stabilt tjenestetilbud, der vi bygger og beholder verdifull kompetanse hos kommunen. Heltidskulturen skal styrkes i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og i tett samarbeid med tillitsvalgte på arbeidsplassen. Trondheim kommune skal ha en økt satsning på fagarbeidere og være en attraktiv lærlingebedrift. Arbeiderpartiet vil også kjempe for en heltids- og jobbgaranti til alle lærlinger i kommunen etter endt fagbrev.

Trondheim kommune skal være en foregangskommune med tanke på tilrettelegging og ansettelse av mennesker med minoritetsbakgrunn, arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne, også i delte stillinger.