Innledning

I Trondheim møtes stolt historie og fremtidsrettet kompetanse. Byen er i  kraftig vekst og i rask utvikling.  Det blir flere skoleelever, flere eldre, flere som skal reise mellom jobb, hjem og fritidsaktiviteter, og alle trenger et sted å bo til en overkommelig pris. Idretten, kulturen og næringslivet trenger mer plass og samtidig skal vi utvikle byen på en bærekraftig måte.

Arbeiderpartiet vil alltid prioritere likeverdige og trygge helse- og velferdstjenester. Nå som antallet av de eldste innbyggerne øker betydelig blir det mer viktig enn noen gang at ressursene fordeles solidarisk og etter behov. Samfunnet skal legge til rette for at innbyggere med behov for hjelp og pleie skal kunne bo hjemme. Det må være nok sykehjemsplasser og vi skal tilstrebe at alle får et best mulig tilpasset tilbud. Flere hele faste stillinger gir trygghet og forutsigbarhet for ansatte. Sammen med satsing på kompetanseheving gjennom yrkeslivet vil dette forbedre kvaliteten på tilbudet og til rekruttering av ansatte. Trondheims styrker og fortrinn skal utvikles ved  hjelp av den norske samarbeidsmodellen. Denne skal ligge til grunn for all politikkutvikling i byen vår.

Å jobbe for at våre barn og unge får en god oppvekst er den viktigste investeringen vi kan gjøre for fremtiden. Trondheim skal ha skoler der alle elever opplever trygghet og selvtillit til å mestre livet. Skoler som løfter alle elever uansett hvilke forutsetninger de har. Vi skal fortsatt bygge skoler, samtidig som vi vil videreutvikle innholdet i skolehverdagen. Vi ønsker at Trondheim skal bli en foregangskommune for en mer praktisk rettet grunnskole.

Den profesjonelle kunsten, de frivillige kulturaktørene og de kulturbaserte næringene bidrar til et levende samfunn gjennom opplevelser og egenaktivitet. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle har tilgang til gode kulturopplevelser. Samarbeid med idrettslag for å sikre gode aktivitetstilbud til alle barn og unge er også en viktig satsing for Arbeiderpartiet. Vi skal legge til rette for bedre tilgang til lokaler for kulturaktiviteter og flere idrettsanlegg.

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste politiske sak. Gjennom en aktiv næringspolitikk, god fordelingspolitikk, en sterk offentlig velferdssektor og det organiserte arbeidslivet skapes trygge rammer for næringslivet og den enkelte arbeidstaker. Gjennom tett samarbeid med næringsaktørene og fagbevegelsen skal det være attraktivt for næringsdrivende å etablere seg i kommunen. Ikke minst skal Trondheim være en god samarbeidspartner for vekst og utvikling i hele Trondheimsregionen.

For å holde tritt med befolkningsveksten må utbyggingstakten holdes oppe slik at vi sikrer tilgang på nok boliger samtidig som prisnivået holdes på et akseptabelt nivå for folk flest. Matjord, grønne lunger og store utkantområder skal få ligge i fred. Arealer som  er avsatt til næringsformål skal bygges ut etter behov. I nye offentlige bygg skal det velges klimavennlige materialer, energiløsninger og byggefasen skal være utslippsfri.

Trondheim er i endring og Arbeiderpartiet skal fortsatt ta ansvar for å utvikle byen til et bedre sted å bo for alle. Ungene skal få et godt tilbud i barnehager og skoler og oppleve omsorg, trivsel og læring. Når alderen tærer på, eller vi møter helseutfordringer i tidlig alder, skal vi som samfunn stille opp.  Vi skal også legge til rette for at folk, unge som gamle, kan fylle livene med meningsfulle aktiviteter på fritiden. Et godt kulturtilbud, idrettsaktiviteter og friluftsliv er viktig for helsa. God folkehelse gir bedre liv.