Idrett

Idretten er en av samfunnets viktigste arenaer for inkludering av barn og unge og bidrar til bedre folkehelse. Arbeiderpartiet vil at alle barn skal få mulighet til å delta i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske eller sosiale situasjon. Arbeiderpartiet vil at Trondheim kommune i samarbeid med idrettslagene skal få ned prisen på kontingent og andre utgifter, samt utvide og videreutvikle ordninger med lån av utstyr. Det må være en målsetting at alle skal få muligheten til å delta på minst én fritidsaktivitet.

Idrettsanlegg og utstyr

Arbeiderpartiet vil sette av mer areal til idretten i årene fremover. Idrettsanlegg  skal i hovedsak være nærmiljøanlegg for breddeidretten, samtidig som det må være anlegg tilrettelagt for toppidrett. Det er viktig at nærmiljø og lokale idrettslag får reell medvirkning ved utbygging av idrettsanlegg, slik at det kommer hele bydelen til gode. Vi vil sikre fortsatt gratis hall- og baneleie for kommunale idrettshaller, samtidig som vi skal bidra til å redusere idrettslagenes kostnader til bygging og fornying av baner.

Kostnadene til idrettsutstyr kan bli en så stor utfordring for foreldre at barn ikke får muligheten til å delta i idrettsaktiviteter. Arbeiderpartiet vil fortsette å styrke utstyrssentralene med flere utlånssentraler i bydelene, i samarbeid med frvilligsentralene.

Egenorganisert aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen og mange ønsker å være fysisk aktive uten å være organisert i et idrettslag. Vi opplever en større økning i egenorganisert aktivitet siste årene. Arbeiderpartiet ønsker flere ballbinger, skateparker, treningsstativer og lignende i bydelene slik at flere kan være fysisk aktive i egenregi. Det må gjøres i samarbeid med frivilligsentralene og frivillige organisasjoner i bydelene, slik at det sikres reell medvirkning.

Jakt, fiske og friluftsliv

Jakt, fiske og friluftsliv er en viktig del av vår kulturarv, men ikke minst en naturlig arena hvor de fleste i en eller annen form utøver fysisk aktivitet. Vi vil sammen med de ideelle jakt, fiske og friluftsorganisasjoner, og gjennom trondheimsregionens friluftsråd arbeide videre med ytterligere tilrettelegging for aktivitet i kommunen og regionens skog og friluftsområder.