Helse og omsorg

Hvordan fellesskapet tar vare på de mest sårbare i samfunnet forteller mye om samfunnet vi lever i. Trondheim skal ha likeverdige, trygge og solidariske velferdstjenester.

For best å sikre likeverdige tjenester må ressursene fordeles rettferdig. Innbyggere uten høy stemme skal også høres. Likeverdige tjenester og rettferdig fordeling av fellesskapets midler og personell sikres best ved at kommunale tjenester utføres av kommunen selv eller av ideelle aktører. Kommunen skal alltid tilstrebe at alle får et best mulig tilpasset tilbud uavhengig av sosialt nettverk og personlig økonomi.

Fornøyde og kompetente ansatte

En av samfunnets største utfordringer i årene som kommer blir å skaffe nok personell til helse- og velferdstjenestene. Dette er allerede en utfordring over hele landet, og med raskt vekst i gruppen med de eldste eldre er det viktig med rask iverksetting av målrettede tiltak og realistiske langtidsplaner.

Personell i helse- og omsorgstjenestene skal ønskes velkommen til en kultur med faste ansettelser og heltidsstillinger. Helsepersonell skal tilbys langsiktige kompetanseplaner. Arbeiderpartiet ønsker å prøve ut støtteordninger for utdanningsløp opp til bachelornivå for ansatte i sektoren.

Arbeidet med å bedre arbeidsmiljø og med å redusere sykefravær må intensiveres. Det skal være et overordnet mål at ansatte går hjem fra jobb med opplevelsen av å ha strukket til og av at de har fått gjort en god jobb. Der arbeidsbelastningen over tid er for høy skal økt bemanning være et virkemiddel. Ansvarsfordeling av arbeidsoppgaver mellom ulike yrkesgrupper må bli bedre definert slik at kompetansen utnyttes på rett sted til rett tid.  

Personer som bor hjemme

Det skal tilrettelegges for at innbyggere som trenger hjelp til daglige gjøremål og til ivaretakelse av egen helse kan få bo hjemme. Arbeiderpartiet vil arbeide for at de som mottar hjelp av hjemmetjenesten skal få flere kjente ansikter og færre personer å forholde seg til. Trondheim skal være en foregangskommune i å ta i bruk nyttig velferdsteknologi som skal avlaste helsepersonell og heve kvaliteten på tjenesten. Mange pårørende gjør en enorm innsats for at sine kan få bo hjemme og det er avgjørende at kommunen kan tilby gode avlastningsordninger og korttidsopphold.

Døgntilbud

Arbeiderpartiet er garantisten for at alle med behov skal få tilbud om sykehjemsplass i Trondheim.  For at tjenestetilbudet skal oppleves likeverdig må det tilpasses til dels svært ulike behov. Arbeiderpartiet ønsker å videreutvikle helse- og velferdssentrene slik at flere opplever å få et tilbud som passer for seg. Dette skal skje ved å etablere flere spesialavdelinger og ved å styrke fagmiljøene rundt brukere med spesielle behov.

Innbyggere med nedsatt funksjonsevne

Hver og en av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Det gjelder også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gode helsetjenester, gode botilbud og ikke minst arbeids- og aktivitetstilbud bidrar til dette.

Arbeiderpartiet mener at bo- og aktivitetstilbudet til innbyggere med nedsatte funksjonsevner må gis større rammer for å kunne yte god omsorg og legge bedre til rette for aktiviteter og arbeid. Arbeiderpartiet vil sørge for meningsfulle og utviklingsfremmende fritidsaktiviteter på kveld, helg og ferier. Vi vil styrke funksjonshemmedes likestilling med fortsatt satsing på universell utforming, styrke ergoterapitjenesten og utvikle BPA-ordningen til å bli et likestillingsverktøy.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen er under stort press med sviktende rekruttering og frafall av erfarne fastleger. Tilbudet av helprivate allmennlegetjenester som ikke finansieres av det offentlige og som dermed ikke er tilgjengelige for alle, er i rask vekst.

Arbeiderpartiet vil påvirke sentrale forhandlinger gjennom blant annet storbynettverket for å finne nasjonale løsninger for en bærekraftig fastlegeordning. Trondheim må tilrettelegge for fastlønnsavtaler for allmennpraktiserende leger i spesialisering og være i kontinuerlig dialog med fastlegene om innholdet og omfanget av kommunale legeoppgaver.

Psykisk helse

Arbeiderpartiet ønsker å styrke helse- og botilbudet til innbyggere med psykiske helseutfordringer. Lavterskeltilbudene må styrkes i takt med behovet, slik at alle som har behov for psykisk helsehjelp blir møtt med kyndig fagpersonell.

Parallelt må det forebyggende arbeidet mot psykisk uhelse  intensiveres. Dette må skje gjennom samarbeid mellom flere sektorer. Trondheim skal ha skoler og oppvekstmiljø som understøtter livsmestring, samtidig som vi har et inkluderende arbeidsliv. Trondheim skal ha sosiale møteplasser for alle aldersgrupper, styrke støttekontaktordningen og støtte opp om frivilligheten.

Rusomsorgen

I Trondheim skal innbyggere som bruker rusmidler møtes med hjelp og respekt og ikke med straff. Det er viktig at alle som har behov for støtte ikke vegrer seg for å be om hjelp av redsel for negative konsekvenser.

Mennesker som strever med rusmiddelavhengighet eller skadelig bruk av rusmidler har ulike utfordringer. Alle må sikres nødvendig bistand og oppfølging ut fra sine individuelle behov. Rusmiddelavhengighet er et helseproblem, og må behandles deretter. Innbyggere med utfordringer som skyldes bruk av rusmidler skal møtes med god hjelp og riktig helsetilbud.

Det er viktig at innbyggere med utfordringer knyttet til skadelig bruk av rusmidler sikres et trygt og variert botilbud. Arbeiderpartiet ønsker flere mindre botilbud, blant annet egne botilbud for kvinner. Arbeiderpartiets målsetting er å sikre at alle får den helsehjelpen de trenger, og ønsker å se om et ambulerende, tverrfaglig team kan bedre livssituasjonen for innbyggere med skadelig bruk av rusmidler og nedsatt boevne.