En aktiv næringspolitikk

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste politiske sak. Gjennom en aktiv næringspolitikk, god fordelingspolitikk, en sterk offentlig velferdssektor og det organiserte arbeidslivet skaper vi trygge rammer for næringslivet og den enkelte arbeidstaker. Vi skal slå hardt ned på sosial dumping og vi skal være garantisten for et seriøst arbeidsliv i hele kommunen.

Et veletablert bedriftsdemokrati, hele faste stillinger, kompetente og selvstendige arbeidstakere er den viktigste grunnen til at norsk arbeidsliv er god på omstilling, og på den måten raskt klarer å ta i bruk ny teknologi. Dette er Norges viktigste konkurransefortrinn, og vil være med på å styrke eksisterende arbeidsplasser og skape nye i fremtiden.

En attraktiv og næringsvennlig by

Trondheim skal fortsette å være en attraktiv og næringsvennlig by. Det er en rekordstor tilflytting og vekst i næringslivet. For at næringslivet skal benytte seg enda mer av denne veksten i form av rekruttering og kompetanse, må vi sørge for å ha en attraktiv by med gode barnehager og skoler, et mangfoldig kulturliv, rimelige boliger og gode bydeler å bo i.

Arbeiderpartiet vil sikre tilstrekkelig næringsareal til eksisterende og nye bedrifter. Deler av byen vil transformeres som følge av økt befolkningstall og næringslivets behov for areal. Arbeiderpartiet ønsker å utvikle sammenhengende arealer som Tulluan og Torgård til næringsformål. Vi må ha fokus på næringsklynger ved regulering av nye tomter, slik at vi i større grad kan ha sambruk av tomtene. Arbeiderpartiet vil sikre en forutsigbarhet for varehandelen og unngå en overetablering i bransjen.

Vi har store ambisjoner for å videreutvikle samarbeidet i Trondheimsregionen, slik at Trondheim og omkringliggende kommuner i fellesskap kan vokse seg større. Vi har ett felles bo- og arbeidsmarked og gjennom tett samarbeid med Trondheimsregionen vil vi kunne få flere nyetableringer i regionen enn vi vil få til hver for oss.

Universitets- og forskningsbyen

Trondheim og regionen har noen av verdens fremste miljø innenfor forskning og utvikling,  med SINTEF og NTNU. Det er viktig at forsknings- og utviklingsmiljøene sikres gode rammevilkår. Dette vil bidra til utvikling og omstilling av Norge og verden. Vi ønsker økt kunnskap om hvordan samfunnet raskere kan bidra til det grønne skiftet gjennom teknologiutvikling, grønne arbeidsplasser i regionen og i hele landet. Trondheim skal bli en enda større eksportør av forskning og kunnskap til hele verden. En felles campus på Gløshaugen samt nytt Ocean Space Centre på Tyholt, vil ha stor betydning for Trondheim, regionen og landet. Vi vil fortsette dialogen med statlige myndigheter for å få dette på plass. Arbeiderpartiet vil se på tiltak som kan bidra til å beholde en større andel av studentene etter endt studietid, for å bevare kompetansen i byen og regionen.

Teknologi og gründerskap

Som teknologihovedstad har Trondheim et svært godt utgangspunkt for å skape nye fremtidige arbeidsplasser. Arbeiderpartiet vil bruke kommunens anskaffelser til å stimulere til innovative løsninger samt gi relevante bedrifter muligheter til å teste ut sine produkt og løsninger i kommunen. Vi ønsker å støtte lokale aktører samt tilby gode møteplasser for gründere, forskere, det etablerte næringsliv og potensielle investorer. Vi ønsker økt samarbeid med Ungt entreprenørskap, fylke og stat for å utvikle fremtidens arbeidsplasser.

Mat, lokale råvarer og reiseliv

Det trønderske matfatet er unikt og har bidratt til å sette regionen på kartet. Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Trondheim og Trøndelag som matregion med bønder, fiskere og oppdrettere som leverer råvarer i verdensklasse. Arbeiderpartiet vil følge ambisjonene i den lokale matstrategien, skape nye arbeidsplasser og styrke opplæringen innenfor mat og helse. En slik satsing vil gi ringvirkninger til andre næringer innenfor teknologi, hotell- og reiseliv og   landbruk. Arbeiderpartiet vil sikre en god balanse i etablering av hoteller og serveringssteder, slik at vi kan sikre hele og faste stillinger samt unngå overetablering.

Grønne arbeidsplasser

Arbeiderpartiet vil stille strengere krav til et klimavennlig og bærekraftig arbeidsliv. Vi har behov for en omstilling i dagens næringer samtidig som vi legger til rette for utvikling av nye. Gjennom å ta i bruk allerede eksisterende kompetanse med ny teknologi vil vi kunne få en raskere klimaomstilling. Ved større omstillinger er det viktig at det tas hensyn til bedriftsdemokrati og et sterkt partssamarbeid for å trygge arbeidstakeres rettigheter. Arbeiderpartiet vil legge til rette for økt satsning på nye transportløsninger, energisparing, gjenbruk og avfallshåndtering.

Offentlig innkjøpsmakt

Det offentlige forvalter et stort ansvar med sine innkjøp av varer og tjenester. Vi skal gjennom offentlige innkjøp ta et større ansvar for å ivareta samfunnshensyn som å skape arbeidsplasser, bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.  Offentlige innkjøp skal bidra til å sikre innovasjon, klimavennlige løsninger og bidra til verdiskaping og arbeidsplasser i regionen. Arbeiderpartiet mener dette skal sikres i utarbeidelse av offentlige anbud og tildelingskriterier, samtidig som at ansatte skal ha høy kompetanse på offentlige anbud og innkjøp.