domen

De rødgrønnes forslag til utbyggingsrekkefølge

De rødgrønnes alternativ

De rødgrønnes forslag til utbyggingsrekkefølge

De rødgrønnes forslag - Byutviklingsstrategi og bruk av utbyggingsrekkefølge og tilbakeføring av boligformål til LNF i kommuneplanens arealdel.

Bystyret ber kommunedirektøren legger følgende til grunn for arbeidet med ny arealdel 

1. Områder som tilbakereguleres til LNFa. Følgende områder endres fra boligformål til LNF og omfattes av grønn strek:Feltene Reppevegen (1), Dragvoll-området (6 - de tre områdene øst for Stordalsbekken og Gamle Jonsvannsvei), Foldal gård (8b sørøst for vannskillet), to mindre områder i Buenget (14b), Vestre Utleir (18) og Bratsberg (21a).

Følgende områder tilbakereguleres til LNF, men omfattes ikke av grønn strek: Dragvoll (6 og 16 tre områder vest for Stordalsbekken) og Foldal gård (8b, nordvest for vannskillet). 

2. Vestre Lund (12) beholdes til boligformål.

3. Fossegrenda 23 (8a) beholdes som byggeområde med formål tjenesteyting.

4. Overvik (3)a. Feltene B10, B11, KBA1, KBA2 og KBA3 tas ut av gjeldende områdeplan og tilbakereguleres til LNF-formål og innlemmes i grønn strek.

Feltene B1-B9 og o_NA beholdes til utbyggingsformål.

Føringer

Kommunedirektøren bes komme tilbake til formannskapet i løpet av 2021 med en sak som vurderer alternativ plassering av idrettsflater for Ranheim IL. Det må vurderes om dette skal løses innenfor vedtatt området (B1-B9) eller om det kan løses et annet sted i bydelen. 

Bystyret vedtar at det ikke er behov for veiløsning som er vedtatt i områdeplan, og ber kommunedirektøren komme tilbake til bystyret med en justering av områdeplan som ivaretar behov for infrastruktur og servicefunksjoner innenfor nytt vedtatt utbyggingsområde(B1-B9).

5. Øvre Rotvoll sør (5) unntatt feltene B22 og B25 beholdes til boligformål. Bystyret tar i mai opp igjen behandling av områdeplanen, slik den forelå til bystyrets møte 5.12.2019. Kommunedirektøren bes opplyse om evt endringer som følge av vedtak i denne saken, i tilleggsnotat til bystyrets behandling.6. 

Øvre Rotvoll nord (4) og sør (5, feltene B22 og B25) vurderes i forbindelse med arbeidet med ny arealdel (KPA), og kommunedirektøren bes igangsette arbeid med å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i disse feltene.

7. Bystyret ber Kommunedirektøren igangsette arbeid med å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i feltene som foreslås endret til LNF-formål.

8. Bystyret legger følgende føringer til grunn for utbyggingsrekkefølge for byutviklingen, kriterieneskal vurderes i alle områdeplaner og reguleringsplaner.

9. Bystyret ber kommunedirektøren fortsette med 2 årig rullering av skolebehovsplan, og legge til grunn metoden som ble presentert i sak om skolestruktur Lade - Lilleby for utredning av behov i områder. Ledig skolekapasitet er en avgjørende føring for å gi rammetillatelse for utbygging, og bystyret mener mer aktiv bruk av skolebehovsplanen gir bystyret et nødvendig styringsverktøy for å styre boligbyggingen. Skolebehovsplanen må derfor rulleres to ganger i bystyreperioden slik at bystyret alltid har oppdatert informasjon om kommunens investeringsbehov.

10. Bystyret ber kommunedirektøren utarbeide en boligbehovsplan som skal behandles i bystyret samtidig som skolebehovsplanen. Boligbehovsplanen skal legge føringer for hvor stor boligpotensiale hver bydel har knyttet til skolekapasitet, og saken skal rulleres sammen med skolebehovsplanen. Boligbehovsplanen må også vurdere årlig utbyggingspotensiale og boligbygging opp mot kriterier i byutviklingsstrategien.

11. Områdene på Dragvoll, vest for Stordalsbekken (6 og 16), er naturlig å se i sammenheng med utvikling av bydelssenter på Dragvoll når universitetet flytter. Områdene blir en del av områdeplanen for Dragvoll når den kommer til behandling.

12.Bystyret ber kommune direktøren ta utgangspunkt i eksisterende skolebygg, da de dekker skolebehovet i bydelen, i arbeidet med skolestruktur og behov på Ranheim. Bystyret ber samtidig om en vurdering av skolegrenser slik at nærskoleprinsippet opprettholdes, samt en oppgradering av gamle Ranheim skole slik at den kan bli en permanent skole om området».