Byutvikling

Trondheim er en by i stor vekst, og hensynet til klima og miljø er helt sentralt i utbygging av nye boliger. For Arbeiderpartiet er det et mål at alle som ønsker å eie sin egen bolig skal få muligheten til det. Det må derfor bygges nok slik at folk kan kjøpe bolig til en overkommelig pris. Fortetting må skje på en måte som ikke forringer bomiljø og bokvalitet i eksisterende boligområder.

Midtbyen er hjertet av Trondheim og med folk skaper vi en levende Midtby. Derfor må det legges til rette for at langt flere kan bo og jobbe i Midtbyen. Midtbyen skal være et frodig og folkerikt sentrum med flere gågater fylt av folkeliv. Vi må skape og bevare flere grønne lunger med parker og møteplasser. Vi ønsker å utvikle flere aktive og attraktive områder, slik som Bakklandet, Torvet og Nordre, samtidig som vi sikrer tilgang for varelevering og håndtverkstjenester.

Arbeiderpartiet vil fortsette å utvikle bydelene med sentrumsfunksjoner, parker og fasiliteter som gjør bydelene mer attraktive å være i. For å få ned privatbiltrafikken og transportbehovet må vi bygge nye boliger i og rundt sentrum av bydelene med god kollektivdekning.

Gode lokalsamfunn der folk bor

Gode lokalsamfunn kan ikke vedtas politisk, det må vokse frem der folk bor. En stor del av Trondheims befolkning lever sine liv ut i de enkelte bydelene. Arbeiderpartiet er opptatt av å gi innbyggerne gode og likeverdige tjenester der de bor. Vi ønsker å legge til rette for at tjenester som krever nærhet til folk  skal leveres lokalt i den enkelte bydel.

For Arbeiderpartiet er et godt lokalsamfunn et samfunn der innbyggerne opplever at de er likeverdige og har like muligheter. Alle må ha lik tilgang til kommunale tjenester og muligheten til å delta på aktiviteter uavhengig av økonomiske eller sosiale utfordringer. Arbeiderpartiet vil blant annet jobbe for et godt kollektivtilbud i hele kommunen med lav pris, gode utstyrssentraler og innholdsrike bibliotek i de ulike bydelene.

Det er en demokratisk rett å bli hørt. Kommunen må legge til rette for en aktiv involvering av innbyggerne, der man produserer velferd sammen med innbyggerne. Alle innbyggere har ulike ressurser som samfunnet trenger, de kjenner sitt nærmiljø og bydelens utfordringer. Kommunen må legge til rette for tydelige medvirkningsordninger, med aktiv lokal involvering. Det er et mål å ha høy politisk deltakelse ved valg og tydelig medvirkning mellom valgene. Det må vurderes nærmiljøråd ut i bydelene, med rett til å høres i saker av lokal betydning. Arbeiderpartiet er opptatt av å styrke lokaldemokratiet og at avstanden mellom innbyggere og politikere blir mindre.